100 Amazing वर्तनी शुद्धि

100 Amazing वर्तनी शुद्धि
100 Amazing वर्तनी शुद्धि

100 Amazing वर्तनी शुद्धि

वर्तनी शुद्धि
अशुद्ध शुद्ध 
अध्यन अध्ययन
आधीन अधीन
अभिक्षक अभिषेक
अनिष्ठ अनिष्ट
आर्शीवाद आशीर्वाद
अन्ताक्षरी अन्तयाक्षरी
आंधी आँधी
प्रतष्ठा प्रतिष्ठा
बोधगम्या बोधगम्य
अनुषांगिक आनुषंगिक
कुसुमकर कुसुमाकर
व्ययचारिणी व्यभिचारिणी
सुगन्ध सुगन्धि
परचारिणी परिचारिणी
100 Amazing वर्तनी शुद्धि
सोगन्ध सौगन्ध
परचारिका परिचारिका
कतघ्नी कृतघ्न
निर्दयी निर्दय
निरपराधी निरपराध
निष्कपटी निष्कपट
ऊत्पात उत्पात
दूबारा दुबारा
रेण रेणु
भानू भानु
हिन्दोस्तान हिन्दुस्तान
ऊपद्रव उपद्रव
गोलामी गुलामी
अनुदित अनूदित
अनुकुल अनुकूल
उंचाई ऊँचाई
पुर्व पूर्व
पुज्य पूज्य
बुढ़ा बूढ़ा
हिन्दु हिन्दू
चित्रकुट चित्रकूट
अनुग्रहीत अनुगृहीत
क्रित्रिम कृत्रिम
प्रक्रिति प्रकृति
पैत्रिक पैतृक
संग्रहीत संगृहीत
100 Amazing वर्तनी शुद्धि
100 Amazing वर्तनी शुद्धि

JOIN NOW

TARGET NO-1 CLASSES

{A UNIT OF}

EXECUTIVE MAKERS PVT.LTD.

FOR

ONLINE AND OFFLINE COURSES

FOR ALL ACADEMIC & COMPETITIVE EXAMS

CONTACT AT : 8445003800

WhatsApp …….. 9719118488

                      Mail at : executivemakerspvtltd12@gmail.com

पृथा प्रथा
तृकोण त्रिकोण
वजृ वज्र
गृहक ग्राहक
भृष्ट भ्रष्ट
चाहिऐ चाहिए
ऐकान्त एकान्त
एसा ऐसा
एकान्तिक ऐकान्तिक
सरवर सरोवर
ऊत्थान उत्थान
पूण्य पुण्य
पुरूष पुरुष
रूई रुई
साधूवाद साधुवाद
कूआँ कुआँ
आधनिक आधुनिक
उधम ऊधम
तुफान तूफान
कौतुहल कौतूहल
नुपुर नूपुर
दुसरा दूसरा
सुरज सूरज
सिन्दुर सिन्दूर
उर्ध्व ऊर्ध्व
100 Amazing वर्तनी शुद्धि
उरिण उऋण
त्रितीय तृतीय
व्रक्ष वृक्ष
ग्रहीत गृहीत
श्रिंगार श्रृंगार
द्रश्य दृश्य
कृया क्रिया
द्रष्टा दृष्टा
जागृत जाग्रत
ऐक एक
ऐषण एषणा
एतिहासिक ऐतिहासिक
एश्वर्य ऐश्वर्य
भूगौलिक भौगोलिक
परसपर परस्पर
अजीविका आजीविका
हिमगिर हिमगिरि
अराधना आराधना
अतिथी अतिथि
अलंकारिक आलंकारिक
अनेकों अनेक
ईर्षा ईर्ष्या
उपकत उपकृत
100 Amazing वर्तनी शुद्धि
कवियत्री कवयित्री
क्षणभंगर क्षणभंगुर
अंजुलि अंजलि
आविस्कार आविष्कार
होशीयारी होशियारी
अभव्यक्ति अभिव्यक्ति
निरपद निरापद
व्यक्तगत व्यक्तिगत
अभीमान अभिमान
अहकार अहंकार
निध्रनी निर्धन
चर्मोत्कर्ष चरमोत्कर्ष
तिलाजलि तिलांजलि
प्राविधान प्रावधान
गवेसड़ा गवेषणा
उज्वल उज्ज्वल
प्रशसंनीय प्रशंसनीय
तंद्रलता तंद्रिलता
उत्तरदाई  उत्तरदायी                                                                                                                                                                 
अशुद्ध शुद्ध   
100 Amazing वर्तनी शुद्धि

                                                                                                                            

झिलमिलाहठ झिलमिलाहट
दुबोध दुर्बोध
सुसुप्ति सुषुप्ति
भाग्यमान भाग्यवान
वांगमय वाडमय
विसाद विषाद
भ्रष्ठाचार भ्रष्टाचार
निलिप्त निर्लिप्त
सन्नद सन्नद्ध
ध्यानमगनता ध्यानमग्नता
झगड़लू झगड़ालू
प्राणन्तक प्राणान्तक
दुरागृही दुराग्रही
प्रतिछाया प्रतिच्छाया
प्रज्जावलित प्रज्जवलित
प्रामाणिक प्रमाणिक
बहिस्कार बहिष्कार
व्रतांत वृतांत
कामनी कामिनी
विलासनी विलासिनी
कलहप्रया कलहप्रिया
100 Amazing वर्तनी शुद्धि
चतुरुन चुतरानन
सन्निकिट सन्निकट
अकाश आकाश
नरायण नारायण
भागीरथी भागीरथी
मतन्तर मतान्तर
चहरदीवारी चहारदीवारी
जमाता जामाता
अभीनेता अभिनेता
परिणती परिणति
बहीरंग बहिरंग
अन्तीम अन्तिम
तिभी तिथि
जलांजली जलांजलि
बाल्मीकी वाल्मीकि
परीचय परिचय
समीति समिति
अभीलाषा अभिलाषा
कोशीश कोशिश
कयोंकि क्योकि
परीवार परिवार
कृषी कृषि
चरीतार्थ चरितार्थ
100 Amazing वर्तनी शुद्धि
स्थिती स्थिति
अध्यापका अध्यापिका
कठनाई कठिनाई
कुमुदनी कुमुदिनी
गृहणी गृहिणी
नायका नायिका
मनसक मानसिक
सरोजनी सरोजिनी
नीत नित
नदान नादान
रमायाण रामायण
नराज नाराज
ललायित लालायित
पारलौकिक परलौकिक
मलूम मालूम
व्यसयिक व्यावसायिक
संसारिक सांसारिक
कलयाण कल्याण
प्रतीज्ञा प्रतिज्ञा
ब्रिटीश ब्रिटिश
अशुद्धी अशुद्धि
स्थायीत्व स्थायित्व
पतीव्रता पतिव्रता
कवीता कविता
उत्पत्ती उत्पत्ति
विद्यार्थीयों विद्यार्थियों
नीती नीति
कालीदास कालिदास
100 Amazing वर्तनी शुद्धि
अनीवार्य अनिवार्य
आखीर आखिर
कोटी-कोटी कोटि-कोटि
क्षत्रीय क्षत्रिय
पुष्टी पुष्टि
पूर्ती पूर्ति
सम्पत्ती सम्पत्ति
मट्टी मिट्टी
क्षणक क्षणिक
जीवत जीवित
वाहनी वाहिनी
मालन मालिन
साहित्यक साहित्यिक
परिचत परिचित
परिस्थित परिस्थिति
महत्वकांछी महत्वकांक्षी
व्यवहारिक व्यावहारिक
विपच्छी विपक्षी
अभप्राय अभिप्राय
विरुध विरुद्ध
नियिति नियति
मुकरर मुकर्रर
अविछिन्न अविच्छिन्न
पिृष्ठपोषण पृष्ठपोषण
कार्यकर्म कार्यक्रम
रक्खा रखा
लिक्खा लिखा
कुच्छ कुछ
यथेष्ठ यथेष्ट
सन्तुष्ठ सन्तुष्ट
100 Amazing वर्तनी शुद्धि
सर्जन सृजन
गरीष्ठ गरिष्ठ
घनिष्ट घनिष्ठ
कुन्डली कुण्डली
घन्टा घण्टा
गिरस्ती गृहस्थी
योधा योद्धा
इंकार इन्कार
ताप्तर्य तात्पर्य
वेस्त व्यस्त
अर्च्यना अर्चना
त्याज त्याज्य
दुरगति दुर्गति
योज्ञ योग्य
अरोज्ञ अरोग्य
यग्य यज्ञ
ग्यान ज्ञान
सुभाव स्वभाव
वयाकरण व्याकरण
नमरता नम्रता
शन्ख शंख
व्यापित व्याप्त
मान्सिक मानसिक
परसपर परस्पर
ग्रहस्थ्य गृहस्थ
कियारी क्यारी
जादा ज्यादा
राशेशाम राधेश्याम
100 Amazing वर्तनी शुद्धि
स्वास्थ स्वास्थ्य
राजपाल राज्यपाल
मनोराज मनोरज्य
व्योपार व्यापार
महात्म माहात्म्य
मरयादा मर्यादा
नर्क नरक
समशान श्मशान
भीस्म भीष्म
टकर टक्कर
प्रसन प्रसन्न
सलज सलज्ज
अला अल्ला
पचीस पच्चीस
इकीस इक्कीस
समेलन सम्मेलन
कचा कच्चा
प्रपुलित प्रफुल्लित
अवन्नति अवनति
परगति प्रगति
उतेजना उत्तेजना
उनति उन्नति
उलेख उल्लेख
उदंड उद्दंड
कन्हय्या कन्हैया
उचारण उच्चारण
100 Amazing वर्तनी शुद्धि

30 Amazing Points संधि और संधि के भेद

संधि
संधि का सामान्य अर्थ होता है दो वर्णो का मेल और दो समीपवर्ती वर्णों के पारस्परिक मेल को संधि कहते है।
संधि के भेद
संधि के तीन भेद है-
1. स्वर संधि
2. व्यजंन संधि
3. विसर्ग संधि
1. स्वर संधि – दो  स्वरों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, उसे स्वर संधि कहते हैं।
स्वर संधि के पाँच भेद हैं-
1. दीर्घ संधि
2. गुण संधि
3. यण संधि
4. वृद्धि संधि
5. अयादि संधि
100 Amazing वर्तनी शुद्धि
1. दीर्घ संधि – जब दो स्वर मिलकर दीर्घ हो जाते हैं, तो ‘दीर्घ संधि होती है।
उदाहरण-
परम +अर्थ = परमार्थ
धर्म + अर्थ = धमार्थ
मत +अनुसार = मतानुसार
वेद + अन्त = वेदान्त
देव + अर्चन = देवार्चन
परम + अणु = परमाणु
सुख + अर्थ = सुखार्थ
रेखा + अंकित = रेखाकिंत
सीमा + अन्त = सीमान्त
दीक्षा + अन्त = दीक्षान्त
विद्या + अभ्यास = विद्याभ्यास
परीक्षा + अर्थी = परीक्षार्थी
कवि + इन्द्र = कवीन्द्र
रवि + इन्द्र = रवीन्द्र
कपि + इन्द्र = कपीन्द्र
गिरि + इन्द्र = गिरीन्द्र
शची + इन्द्र = शचीन्द्र
मही + इन्द्र = महीन्द्र
नारी + इन्दु = नारीन्दु
गुरू + उपदेश = गुरूउपदेश
सु + उक्ति = सूक्ति
विधु + उदय = विधूदय
लघु + उत्तर = लघूत्तर
स्व + आगत = स्वागत
हिम + आलय = हिमालय
धर्म + आत्मा = धर्मात्मा
रत्न + आकर = रत्नाकर
छात्र + आलय = छात्रालय
शिव + आलय = शिवालय
देव + आगमन = देवागमन
विद्या + आलय = विद्यालय
वार्ता + आलाप = वार्तालाप
महा + आशय = महाशय
विद्या + आनन्द = विद्यानन्द
श्रद्धा + आनन्द = श्रद्धानन्द
गिरि + ईश = गिरीश
फणि + ईश्वर = फणीश्वर
मुनि + ईश्वर = मुनीश्वर
हरि + ईश = हरीश
सती + ईश = सतीश
नदी + ईश = नदीश
नारी + ईश्वर = नारीश्वर
लघु + ऊर्मि = लघूर्मि
साधु + ऊर्जा = साधूर्जा
भू + उन्नति = भून्नति
वधु + उत्सव = वधूत्सव
2. गुण संधि –
गुण संधि में ‘अ‘ अथवा ‘आ‘ के बाद यदि  ‘इ‘ अथवा  ‘ई‘ हो  तो दोनो मिलकर ‘ए‘ बन जाता है। यदि ‘अ‘  अथवा ‘आ‘ के बाद ‘उ‘ या ऊ‘ हो तो दोनों मिलकर ‘ओ‘ बन जाता है । यदि ‘अ‘ अथवा ‘आ‘ के बाद ‘ऋ‘  हो, तो दोनो मिलकर ‘अर‘ बन जाता है । तब गुण संधि होती है।
उदाहरण-
परम + ईश्वर = परमेश्वर
नर + ईश = नरेश
सुर + ईश = सुरेश
राम + ईश्वर = रामेश्वर
महा + इन्द्र = महेन्द्र
राज + इन्द्र = राजेन्द्र
हेमा + इन्द्र = हेमेन्द्र
हित + उपदेश = हितोपदेश
मानव + उचित = मानवोचित
अछूत + उद्धार = अछूतोद्धार
पर + उपकार = परोपकार
नर + उत्तम = नरोत्तम
दया + ऊर्मि = दयोर्मि
महा + ऊर्मि = महोर्मि
महा + ऋर्षि = महर्षि
सुर + इन्द्र = सुरेन्द्र
गज + इन्द्र = गजेन्द्र
भारत + इन्दु = भारतेन्दु
नर + इन्द्र = नरेन्द्र
महा + ईश = महेश
उमा + ईश = उमेश
रमा + ईश = रमेश
नव + ऊढ़ा = नवोढ़ा
जल + ऊर्मि = जलोर्मि
महा + उत्सव = महोत्सव
विद्या + उत्तम = विद्योत्तम
महा + उदय = महोदय
महा + उदधि = महोदधि
देव + ऋषि = देवर्षि
सप्त + ऋषि = सप्तर्षि
वर्षा + ऋतु = वर्षर्तु
3. यण संधि –
‘इ‘ ‘ई‘ के बाद विजातीय स्वर आने पर वह ‘य‘ में ‘उ‘, ‘ऊ‘ के बाद विजातीय स्वर आने पर ‘व‘ में और ऋ के बाद विजातीय स्वर आने पर ‘व‘ में और ‘ऋ‘ के बाद विजातीय स्वर आने पर ‘र‘ में बदल जाता है। तब यण संधि होती है।
उदाहरण –
इ + अ = य
गति + अवरोध = गत्यवरोध
अति + अधिक = अत्यधिक
यदि + अपि = यद्यपि
अति + अन्त = अत्यन्त
अभि + उदय = अभ्युदय
प्रति + उपकार = प्रत्युपकार
देवी + आलय = देव्यालय
सु + आगत = स्वागत
अनु + एषक = अन्वेषक
अनु + एषण = अन्वेषण
इ +आ = या, (ई +आ = या)
नदी + आगमन = नद्यागमन
अति + आवृयक = अत्यावृयक
इति + आदि = इत्यादि
अति + आचार = अत्याचार
अभि + आगत = अभ्यागत
प्रति + एक = प्रत्येक
देवी + अर्पण = देव्यर्पण
सु + अल्प = स्वल्प
मधु + रि = मध्वरि
सु + अच्छ = स्वच्छ
पितृ + आज्ञा = पित्राज्ञा
पितृ + आदेश = पित्रादेश
4. वृद्धि संधि –
जब ‘अ‘ अथवा ‘आ‘ के बाद ‘ए‘ अथवा ‘ऐ‘ स्वर आए तो वहाँ ‘ऐ‘, ‘अ‘  अथवा ‘आ‘ के बाद ‘ओ‘ अथवा ‘औ‘ आए तो वहाँ ‘औ‘ हो  जाता है, तब वृद्धि संधि कहलाती है।
उदाहरण –
अ + ए = ऐ, आ + ए = ऐ
एक + एक = एकैक
यथा + एव = यथैव
सदा + एव = सदैव
तथा + एव = तथैव
राजा + ऐश्वर्य = राजैश्वर्य
माता + ऐश्वर्य = मातैश्वर्य
अ + ऐ = ऐ, आ + ऐ = ऐ
मत + ऐक्य = मतैक्य
धन + ऐश्वर्य = धनैश्वर्य
नव + ऐश्वर्य = नवैश्वर्य
महा + ऐश्वर्य = महैश्वर्य
परम + ओजस्वी = परमौजस्वी
दन्त + ओष्ठ = दन्तोष्ठ
5. अयादि संधि –
जब ‘ए‘, ‘ऐ‘, ‘ओ‘, ‘औ’, के पश्चात् कोई विजातीय स्वर आए तो ये क्रमशः अय, आय, अव और आव में परिवर्तित  हो जाते हैं।
उदाहरण –
ए + अ = अय
ने + अन = नयन
शे + अन = शयन
चे + अन = चयन
भो + अन = भवन
पो + अन = पवन
हो + अन = हवन
पो + इत्र = पवित्र
ऐ + अ = आय
नै + अक = नायक
गै + अक = गायक
गै + अन = गायन
पौ + अन् = पावन
पौ + अक = पावक
श्रौ + अन = श्रावण
भो + इष्य = भविष्य
2. व्यंजन संधि – 
किसी व्यंजन के पश्चात् जब कोई व्यंजन अथवा स्वर आए तो व्यजंन + व्यजंन अथवा व्यंजन + स्वर के इस मेल को व्यंजन संधि कहते है।
व्यंजन संधि के प्रमुख नियम निम्नवत हैं –
1. जब (क्, च, द्, त्, प) वर्ग मे से प्रथम  वर्ण का मेल किसी स्वर से होता है, तो उस वर्ग का प्रथम वर्ण अपने ही वर्ग के ‘तृतीय वर्ण‘ मे बदल जाता है।
2. जब किसी वर्ग के प्रथम वर्ण का मेल किसी ‘अनुनासिक वर्ण‘ से होता है, तो उस वर्ग का प्रथम वर्ण अपने ही वर्ग के ‘तृतीय वर्ण‘ मे बदल जाता है।
3. जब त अथवा द का मेल च अथवा छ वर्ण होता है, तो उनके स्थान पर  वर्ग का तृतीय वर्ण हो जाता है।
4. द अथवा द का मेल श से हो, तो  त अथवा द ‘च‘ में तथा द ‘च‘ में तथा श छ् बदल  जाता है।
5. त अथवा द के पश्चात ‘ह‘ वर्ण आने पर त ‘द‘ मे तथा ह ‘ध‘ मे बदल जाता है।
6. ‘म‘ वर्ण के पश्चात् आने वाले वर्ण के स्थान पर उसी वर्ग का पाँचवा वर्ण आता है।
7. यदि किसी स्वर के पश्चात् ‘ह‘ आए तो उसके स्थान पर ‘च्छ‘ हो जाता है।
8. यदि ‘म‘ के पश्चात्  ‘क‘ से म तक के वर्णों के अतिरिक्त अन्य कोई  वर्ण आए तो ‘म‘ अनुस्वार मेें बदल जाता है।
9. जब ‘अ‘ तथा  ‘आ‘ स्वर  के  अतिरिक्त  अन्य किसी स्वर के पश्चात् स आए तो ‘स‘ के स्थान पर ‘प‘ हो जाता है।
10. यौगिक शब्दों से पूर्व यदि शब्द के अन्त में न‘ आए तो संधि में उसका लोप हो जाता है।
दिक् + अम्बर = दिगम्बर
दिक् + गज = दिग्गज
वाक् + जाल = वाग्जाल
जगत् + आनन्द = जगदानन्द
वाक् + ईश = वागीश
जगत् + ईश = जगदीश
षट् + दर्शन = षडदर्शन
षट् + आनन = षडानन
जगत + नाथ = जगन्नाथ
जगत् + ईश्वर = जगदीशवर
सत् + जन = सज्जन
सत् + गुरू = सदगुरू
शरत् + चन्द्र = शरदचन्द्र
उत् + ज्वल = उज्ज्वल
उत् + लास = उल्लास
उत् + हार = उद्धार
उत् + हत् = उद्धत्
पद् + हति = पद्धति
भगवत + गीता = भगवद्गीता
सत् + मार्ग = सन्मार्ग
उत् + चारण = उच्चारण
चित् + मय = चिन्यम
तत् + रूप = तद्रूप
वाक् + मय = वाड्मय
सम् + कल्प = संकल्प
3. विसर्ग संधि –
विसर्ग के साथ किसी स्वर अथवा व्यंजन के मेल को विसर्ग संधि कहते हैं। विसर्ग संधि के प्रमुख नियम निम्न हैं-
1. विसर्ग (ः) के बाद यदि ‘च‘ अथवा ‘छ‘ हो तो विसर्ग ‘श्‘ में बदल जाता है।
2. विसर्ग (ः) के बाद ‘ट अथवा ‘ठ हो तो विसर्ग ‘ष्‘ में बदल जाता है।
3. विसर्ग (ः) के पश्चात् ‘त‘ अथवा ‘थ‘ होने पर विसर्ग ‘स‘ मे बदल जाता है।
4. विसर्ग (ः) के पश्चात् ‘श‘, ‘ष‘ व ‘स‘ मे  से कोई वर्ण हो तो, उनमे कोई परिवर्तन नहीं होता।
5. विसर्ग (ः) के पश्चात् ‘क‘, ‘ख‘, ‘प‘, ‘फ‘ के होने पर  भी विसर्ग के स्थान पर कोई परिवर्तन नहीं होता।
6. यदि विसर्ग (ः) से पूर्व ‘इ अथवा उ‘ हो तथ विसर्ग के पश्चात् ‘क‘, ‘ख‘, ‘प‘, ‘फ‘, मे से कोई वर्ण हो तो , विसर्ग ‘ष्‘   मे बदल जाता है।
7. यदि विसर्ग (ः) के पश्चात् ‘य‘, ‘र‘, ल, व, ह, मे से कोई वर्ण हो तो विसर्ग ‘ओ‘ मे परिवर्तित हो जाता है।
8. यदि विसर्ग (ः)  के पूर्व  ‘अ‘ आ, के अतिरिक्त अन्य कोई स्वर हो व विसर्ग के पश्चात् य,र,ल, व  मे से कोई वर्ण हो अथवा किसी वर्ग का तृतीय, चतुर्थ, वर्ण हो , तो विसर्ग र मे बदल जाता है।
9. यदि विसर्ग (ः) से पहले आ के अतिरिक्त अन्य कोई स्वर हो तथा विसर्ग के पश्चात् र हो  तो र का लोप होकर पूर्व का स्वर दीर्घ बन जाता है।
निः + चल = निश्चल
निः + चय = निश्चय
निः + छल = निश्छल
निः + चल = निश्चल
निः + ठुर = निष्ठुर
धनुः + टंकार = धनुषटंकार
मनः + ताप = मनस्ताप
निः + तार = निस्तार
दुः + राहा = दुःराहा
दुः + तर = दुस्तर
निः + शुल्क = निःशुल्क
अन्तः + करण = अन्तःकरण
प्रातः + काल = प्रातःकाल
मनः + योग = मनोयोग
मनः + बल = मनोबल
मनः + विकार = मनोविकार
तपः + बल = तपोबल
पयः + धर = पयोधर
मनः + भाव = मनोभाव
निः + विकार = निर्विकार
निः + जन = निर्जन
निः + धन = निर्धन
दुः + बल = दुर्बल
निः +अर्थक = निरर्थक
निः + भर = निर्भर
पुनः + जन्म = पुनर्जन्म
निः + रोग = नीरोग
निः + रस = नीरस
अतः + एव = अतएव
दुः + ट = दुष्ट
वयः + वृद्ध = वयोवृद्ध
मनः + अनुकूल = मनोनुकूल
निः + आकार = निराकार
निः + पाप = निष्पाप
सरः + ज = सरोज
मनः + विज्ञान = मनोविज्ञान
पुरः + हित = पुरोहित
यशः + धरा = यशोधरा
यशः + दा = यशोदा
निः + उपाय = निरूपाय
100 Amazing वर्तनी शुद्धि
20 Amazing Points वाक्य और उपवाक्य
100 Amazing वर्तनी शुद्धि

6 Amazing समास हिंदी व्याकरण

50 Amazing English Words of Spelling Test

50 Amazing English One Words

50 Amazing New English One Words

100 Amazing वर्तनी शुद्धि

Study ‘UPSSSC PET QUIZ ‘ ……..Click on Picture…..

100 Amazing वर्तनी शुद्धि

MORE BOOKS : DOWNLOAD NOW…….GET PERFECTION

VIDEO CLASSES :

What is Infinitive in English Grammar ? Click on this..

How to use Mathematics Trick ? Click on this…..

Learn French. Click On This…..

Learn Tricky SSC Mathematics……..

How to Learn Trigonometry……..

100 Amazing वर्तनी शुद्धि

100 Amazing वर्तनी शुद्धि

YOU TUBE CHANNEL

https://www.youtube.com/channel/UCqgZUcwNLD-qinXvLAqZTog

REASONING

https://executivemakers.com/product/v82-reasoning-700-questions-full-solved/

उत्तर प्रदेश जनरल STUDY

https://executivemakers.com/product/v93-uttar-pradesh-gk/

We are Target No-1 Classes

A unit of

Executive Makers Pvt Ltd

Online and Offline batches start for all competitive and Academic courses…….

Download App…..Executive Makers

https://play.google.com/store/apps/details?id=co.thor.qccyq

ONILNE COURSES :

AFCAT ENGLISH

https://qccyq.courses.store/97976?utm_source%3Dother%26utm_medium%3Dtutor-course-referral%26utm_campaign%3Dcourse-overview-webapp

ENGLISH GRAMMAR & WORD POWER

https://qccyq.courses.store/76719?utm_source%3Dother%26utm_medium%3Dtutor-course-referral%26utm_campaign%3Dcourse-overview-webapp

FOR MATHEMATICS 

https://qccyq.courses.store/35906?utm_source%3Dother%26utm_medium%3Dtutor-course-referral%26utm_campaign%3Dcourse-overview-webapp

CAT 

https://qccyq.courses.store/243640?utm_source%3Dother%26utm_medium%3Dtutor-course-referral%26utm_campaign%3Dcourse-overview-webapp

CTET PRIMARY & UPPER 

https://qccyq.courses.store/133043?utm_source%3Dother%26utm_medium%3Dtutor-course-referral%26utm_campaign%3Dcourse-overview-webapp

SUPER TET

https://qccyq.courses.store/131047?utm_source%3Dother%26utm_medium%3Dtutor-course-referral%26utm_campaign%3Dcourse-overview-webapp

AIRFORCE Y

https://qccyq.courses.store/75060?utm_source%3Dother%26utm_medium%3Dtutor-course-referral%26utm_campaign%3Dcourse-overview-webapp

AND MANY MORE…..

Download App…..Executive Makers

https://play.google.com/store/apps/details?id=co.thor.qccyq

LINKS FOR BOOKS :

ENGLISH GRAMMAR

https://executivemakers.com/product/complete-book-v188-english-grammar-for-all-competitive-exams/

SSC ENGLISH QUIZ

https://executivemakers.com/quiz-english-ssc-cgl-important-questions/

ENGLISH SPELLING TEST

https://executivemakers.com/product/tp-103-english-language-spelling-test-set-5/

ENGLISH FOR TET

https://executivemakers.com/product/v154-uptet-special-english-workbook-pdf-bilingual/

REASONING SERIES

https://executivemakers.com/product/tp-123-find-next-term-in-series-reasoning-set-5/

REASONING BOOK

https://executivemakers.com/product/v185-bilingual-reasoning-workbook/

REASONING SET PAPER

https://executivemakers.com/product/tp-37-reasoning-in-hindi-set-2/

TRICKY ARITHMETIC BOOK

https://executivemakers.com/product/tricky-maths-v187-bilingual-mathematics-book-for-all-competitive-exams/

ENGLISH WORD POWER

https://executivemakers.com/product/v172-english-word-power-idioms-one-words-phrases/

ENGLISH WORD POWER

https://executivemakers.com/product/v171-english-synonyms-antonyms-pdf/

QUIZZES:

RMS ENGLISH QUIZ

https://executivemakers.com/quiz-english-rimc-entrance-exam-2/

SAINIK SCHOOL QUIZ

https://executivemakers.com/quiz-english-sainik-school-entrance-exam-2/

RIMC ENGLISH QUIZ

https://executivemakers.com/quiz-english-rimc-entrance-exam/

AIRFORCE ENGLISH

https://executivemakers.com/airforce-x-y-english-quiz-03/

NDA ENGLISH

https://executivemakers.com/special-nda-english-champion-quiz-02/

AFCAT ENGLISH

https://executivemakers.com/afcat-airforce-english-quiz-01/

CAT (MBA)

https://executivemakers.com/quiz-cat-common-aptitude-test-for-mba/

BTECH APTITUDE TEST

https://executivemakers.com/free-quiz-b-tech-aptitude-quiz-01-english-mathematics-reasoning/

TET MATHEMATICS

https://executivemakers.com/quiz-tet-mathematics/

DELHI POLICE

https://executivemakers.com/%e0%a4%a6%e0%a4%bf%e0%a4%b2%e0%a5%8d%e0%a4%b2%e0%a5%80-%e0%a4%aa%e0%a5%81%e0%a4%b2%e0%a4%bf%e0%a4%b8-%e0%a4%b9%e0%a5%87%e0%a4%a1-%e0%a4%95%e0%a4%be%e0%a4%82%e0%a4%b8%e0%a5%8d%e0%a4%9f%e0%a5%87/

SAINIK SCHOOL MATHEMATICS

https://executivemakers.com/free-quiz-sainik-school-mathematics/

RMS MATHEMATICS

https://executivemakers.com/free-quiz-rms-mathematics/

SSC CGL MATHEMATICS

https://executivemakers.com/ssc-cgl-mathematics-quiz/

100 Amazing वर्तनी शुद्धि

PET EXAM

https://executivemakers.com/upsssc-pet-quiz-all-subjects/

B TECH APTITUDE QUIZ

https://executivemakers.com/b-tech-aptitude-quiz-for-interview/

CTET QUIZ

https://executivemakers.com/free-quiz-ctet-primary-mathematics-questions/

UP POLICE BOOK

https://executivemakers.com/product/v131-up-police-book-pdf-in-hindi/

MATHS FOR UPTET, CTET AND SUPER TET

https://executivemakers.com/product/v170-maths-special-book-pdf/

GENERAL STUDIES ONE LINER

https://executivemakers.com/product/v169-general-studies-one-liner/

SCIENCE OBJECTIVE

https://executivemakers.com/product/v165-science/

ADVANCED MATHS

https://executivemakers.com/product/v164-the-advanced-mathematics/

ALZEBRA

https://executivemakers.com/product/v163-tricky-alzebra/

SCIENCE DESCRIPTIVE

https://executivemakers.com/product/v117-science-descriptive-pdf-in-english/

ENGLISH SET PAPERS

https://executivemakers.com/product/v99-english-set-papers-pdf/

GENERAL STUDIES SET PAPERS IN HINDI

https://executivemakers.com/product/v98-up-police-gk-set-papers-pdf-in-hindi/

BANK SET PAPERS

https://executivemakers.com/product/v97-sbi-bank-clerk-set-papers-pdf-in-hindi/

UP POLICE SET PAPERS

https://executivemakers.com/product/v96-up-police-set-papers-pdf

100 Amazing वर्तनी शुद्धि
100 Amazing वर्तनी शुद्धि

JOIN NOW

TARGET NO-1 CLASSES

{A UNIT OF}

EXECUTIVE MAKERS PVT.LTD.

FOR

ONLINE AND OFFLINE COURSES

FOR ALL ACADEMIC & COMPETITIVE EXAMS

CONTACT AT : 8445003800

                      Mail at : executivemakerspvtltd12@gmail.com

100 Amazing वर्तनी शुद्धि

 

100 Amazing वर्तनी शुद्धि

MORE LINKS:

PHYSICAL GEOGRAPHY

GOOGLE EARTH MAP

 

We are Executive Makers. How can we assist you?

Website Designed and Promoted affordable seo services delhi website designing company in ghaziabad

%d